Bogudgivelse

top-PROJEKTER

bogstak-10   BOG-50-krbogstak-03

Foreningen Stenager Mølles Venner udgav i marts 2014 bogen “Stenager Mølle – og andre Bækmøller ved Skibet i Vejle Ådal” af forfatteren Anna Marie Lebech-Sørensen.

Forord

Foreningen Stenager Mølles Venner har to overordnede mål. Det ene er at genskabe og bevare Stenager Mølle som en fungerende vandmølle, der kan drive kværn og valse til maling af korn. Det andet er at formidle møllens historie og dens betydning i lokalområdet. Denne bog er et vigtigt led i opfyldelse af dette sidstnævnte mål, og som sådan hænger den naturligt sammen med Foreningens øvrige aktiviteter med henblik på at ”genoplive” det kulturhistoriske miljø omkring vandmøllen og mølledammen.
Bogen har særlig fokus på Stenager Mølle, hvor det gamle mølleri med kværn, valse og bloksav endnu eksisterer, og hvor der, i kraft af det nye vandhjul er mulighed for at genetablere de gamle møllefunktioner, men også Østengårds Mølle, Knabberup Mølle, Knabberup Fabrik, Mellem Knabberups Turbine, Stribæk Mølle og Kvak Mølle beskrives.

Disse møller var forudsætningen for en række forskellige mindre virksomheder som kornmølle, uldspinderi, farveri, klædefabrik og elværk. Tilsammen udgjorde de igennem ca. 100 år en væsentlig del af kulturen og næringslivet i bakkerne langs Vejle Å.

Vi får et indblik i, hvordan møllerne opstod. Hvem etablerede dem? Hvem ejede og drev dem op igennem tiden, og hvad betød bækmøllerne for lokalsamfundet? Hvordan tilpassede mølleejerne sig skiftende omstændigheder?

På Stenager Mølle blev der i en periode drevet et privat mejeri og senere et savværk. Der blev i det hele taget udvist stor opfindsomhed for at klare dagen og vejen. Noget så eksotisk som bæveropdræt blev forsøgt, og i 1950’erne etableredes sommerpensionat, som tiltrak især ”københavnere”. I bogen fortælles der også om mere alvorlige begivenheder som dæmningsbrud med oversvømmelse til følge og om tiden på Stenager Mølle under besættelsen.
Bogen er baseret dels på arkivmateriale som kirkebøger, folketællinger, skifter, tingbøger, skøder, lens- og amtsregnskaber dels på interviews med personer fra lokalområdet, specielt med ejerne af møllerne, dels på pensioneret førstelærer Niels Rahbeks samling af billeder, tekst og undervisningsmateriale.

Med denne bog om livet på Stenager Mølle og de øvrige bækmøller samt beskrivelsen af genetableringen af vandmøllen og naturprojektet på Stenager Mølle er en væsentlig del af lokalhistorien og kulturhistorien blevet fortalt.

Midlerne til bogprojektet er kommet fra en bred kreds, og Foreningen vil gerne rette en stor tak til følgende, hvis bidrag har gjort projektet muligt:

VAF Fonden
Velux Fonden
Møllerens Fond
Den Hindborgske Fond
Jelling Sparekasses Fond
Kulturpuljen Vejle Kommune
Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat


Find flere oplysninger

– Boganmeldelse (præsentation)
– Materiale til presse og andre interesserede (bogudgivelse)
– Små historier i den store historie (de små historier)


Bogen kan købes hos
Lokalbrugsen Jennum, Jennumvej 163, 7100 Vejle
Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderivej 11, 7100 Vejle
Randbøldalmuseet, Dalekildevej 1A, 7183 Randbøl
Stenager Mølle, Knabberupvej 164, 7100 Vejle